Remapping Europe İstanbul Atölyesi Remapping Europe Istanbul Atelier
IMG_9961LO

Remapping Europe İstanbul Atölyesi, İspanya, Polonya, Türkiye ve İngiltere’de yaşayan ve göçmen bakış açışına sahip genç medya yaratıcılarını ve sanatçıları her nesilden geniş kitlelerle bir araya getirmeyi, Avrupa ve çevresine dair kapsayıcı bir kültürel uygulamaya ve yeni bir imgelemeye katkıda bulunmayı amaçlayan araştırmacı bir kültür sanat projesi olan “Remapping Europe” kapsamında gerçekleştirilmiştir.

Atölye programı, Mart-Nisan 2013 döneminde 3 bölümden oluşan, toplam 14 günlük bir çalışmayı içermiştir. Atölyeye yapılan başvurular sonucunda seçilen 16 genç medya sanatçısının katılımıyla çalışmalar İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Dolapdere ve Santral İstanbul kampüslerinde gerçekleştirilmiştir. Atölyede katılımcılar göçmenlere dair Türkiye’de varolan baskın imgeler ve anlatıları gözden geçirmiş, önceden yaratılmış görsel-işitsel materyalleri remix metoduyla yeniden kurgulayarak kendi göç hikâyelerini ortaya koymuşlardır.

Atölyenin birinci bölümünde teorik tartışmaların yanı sıra remix ve dijital hikâye anlatımı yöntemleri dâhil olmak üzere medya yapımı hakkında eğitimler yer almıştır. Yapım aşamasına geçilmeden önce katılımcılar çalışmaları için bir hazırlık ve  araştırma sürecinden geçmişler, çeşitli arşivleri kullanarak dijital hikâyeleri için materyalleri toplamışlardır.

Atölyenin birinci bölümü dahilinde, 2 Mart 2013 günü İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü’nde “Medyada Göçe Bakış” ana başlığı altında "Türkiye’de Göçmen Algısı ve Alternatif Yaklaşımlar Semineri" düzenlenmiştir.

Atölyenin ikinci bölümünün gerçekleştirildiği Nisan ayında uluslararası katılımcılar, yerel katılımcılarla buluşmuş, bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmuşlardır. Tüm katılımcılar, yapım ve kurgu aşamalarını içeren üçüncü bölümün sonunda yaklaşık 3 ila 5 dakikalık remix videoları ortaya koymuşlardır.

Atölyede tamamlanan tüm yapıtlar, İstanbul'da Documentarist 2013 Festivali kapsamında düzenlenen gösterimlerle izleyicilere sunulmuştur.

Remix videoları ayrıca Doc Next Network’ün Medya Koleksiyonu’na girerek çeşitli uluslararası festival ve etkinliklerde gösterim için değerlendirmeye alınmaya başlanmıştır.

IMG_9961LO

Remapping Europe Istanbul Atelier has been organized as a part of “Remapping Europe”, an investigative culture and arts project that aims to contribute to an inclusive cultural practice and a new imagery in and of Europe by connecting young creative media-makers and artist living in Spain, Poland, Turkey and the UK, who have migrant perspectives, to wider European inter-generational audiences.

Atelier program was comprised of 3 parts within a course of 14 days during the March-April 2013 period. The atelier sessions were held at Istanbul Bilgi University’s Dolapdere and Santral Istanbul campuses with the participation of 16 young media creators who were selected with an application process. Within the scope of the atelier, the participants investigated the prevailing imagery of migrants in Turkey and remixed the existing audiovisual materials to reconstruct their own migration stories.

During the first part of the atelier, in addition to theoretical discussions, there were also media-making sessions on remix and digital storytelling. Before moving onto the production phase, the participants went through a preparation and research phase in which they looked at different archives to collect materials for their digital stories.

As an extension of the Creative Remix Atelier in Istanbul, a public seminar was held on March 2nd 2013 about “the perception of migration in media” and the prevailing imagery of migrants in Turkey.

During the second part of the atelier in April, the local participants had a chance to meet the traveling participants from the partner countries to exchange knowledge and experience.

All participants completed remix works of 3 to 5 minutes by the end of the third part of the atelier that included the production and editing phases.

All the works completed at the atelier were presented to audiences at showcases held during Documentarist 2013 Festival in Istanbul.

The remix videos are also made part of Doc Next Network’s Media Collection to be evaluated for showcase at various international festivals and events.